ValgoSocks

Ispravne èarape za krive prste i ravne noge!

Hallux valg deformacija je bolna i ru¾na prigu¹nica deformacija na razini prvog metatarsophalangealnog zgloba koji je karakteriziran srednjom devijacijom prvog metatarskog ko¹tane osi i lateralnim odstupanjem o¹tetne osi. Veliki prst je savijen na stranu, prema drugim prstima. Popreèna platforma je rezultat raspadanja metatarske kosti. U ispravno konstruiranom nosaèu nogu dobivamo I i V metatarsku glavu. U stopalima zahvaæenim ravnim stopalima, masa se oslanja na drugu i treæu kost, ¹to rezultira simptomima kao ¹to su bol ispod podno¾ja, spaljivanje i kukuruz. U prednjem dijelu stopalo je ¹iri. To su dvije najèe¹æe deformacije koje treba otkloniti. Sreæom, danas nema potrebnih bolnih operacija! Upoznajte VALGOSOCKS - korektivne èarape koje æe vam vratiti noge u obliku i zdravlje.
Èitaj vi¹e

Kako funkcionira VALGOSOCKS?

Mehanizam djelovanja VALGOSOCKS je izravnati zakrivljeni halux koristeæi principe biomehanike stopala. Poseban dizajn korektnih èarapa èini no¾ni prst se stabilizira i metatarsophalangealni zglob se oslobaða. VALGOSOCKS pokriva cijelu nogu kako bi osigurala optimalnu stabilizaciju. Akcija VALGOSOCKS nije usmjerena samo na izravnavanje velikog prsta, veæ i na borbu protiv popreène platypodije. Proizvod utjeèe na mekano tkivo u stopalu, koja tijekom vremena, kao rezultat sustavnog no¹enja, deformira na pravilan polo¾aj.
Èitaj vi¹e

Prednosti kori¹tenja VALGOSOCKS-a

Kupi VALGOSOCKS i rije¹ite se deformacija na nogama! Saznajte glavne prednosti kori¹tenja ovog proizvoda i saznajte ¹to to zapravo poma¾e.

Ispravljanje halux-a

Èarape izravnavaju hallux hallux i sprjeèavaju daljnje iskrivljavanje.

Korekcija ravne noge

VALGOSOCKS èarape suprotstavljaju popreènom ravnom nogom.

Uklanjanje bolesti

Bol ispod podno¾ja nogu, oteklina i otiske nestaje. Noge æe se oporaviti i neæe uzrokovati probleme s pje¹aèenjem.

Sprjeèavanje te¹kih bolesti

Èarape djeluju protiv napretka izoblièenja, kako ne bi uzrokovali ozbiljnu ¹tetu na podruèju zglobova stopala.

Nema ogranièenja na pokretljivost stopala

VALGOSOCKS èarape dizajnirane su tako da ne ometaju prirodno fiziolo¹ko gibanje stopala.

Koristiti

VALGOSOCKS je proizvod koji se izdvaja od ostalih, jer uz odreðenu stabilizaciju hallux valgusa pokriva cijelu nogu tako da je najuèinkovitije povlaèenje zglobova nogu. Proizvod je namijenjen odraslim osobama koje se bore s problemom hallux valgusa ili popreènim ravnim nogama. Korektivne èarape se mogu nositi bez obzira na napredno stanje deformacije. VALGOSOCKS ne ogranièava pokrete. Mo¾e se nositi na bilo kojoj obuci. Takoðer pogodna za starije ljude. Uèinci lijeèenja s VALGOSOCKS ovise o stupnju iskrivljenja. Obièno vidljivi rezultati pojavljuju se nakon mjesec dana.
Èitaj vi¹e

Mi¹ljenja i uèinci

VALGOSOCKS korekcije èarape kao patentirani dizajn od strane Instituta u Njemaèkoj. Svjetski poznati ortopedi poku¹avali su koristiti biomehanièke aspekte stopala, zbog èega se proizvod odlikuje izvrsnim mehanizmom djelovanja i najveæom uèinkovito¹æu. Osobe koje koriste VALGOSOCKS osiguravaju da se njihov izgled prirodno mijenja bez boli ili nelagode. Struènjaci istièu da ne samo da izgleda brojati. Naravno, pacijenti cijeniti nedostatak deformacije, ali zdravlje stopala je takoðer va¾na s medicinskog stajali¹ta. Zahvaljujuæi VALGOSOCKS-u, znaèajno se pobolj¹ava i naru¹ava prestanak prijetnje hodanju i uni¹tenju zglobova.
proèitajte sve recenzije
Na liniji: Ostala: umjetnost
Pa¾nja! Promocija za vas ValgoSocks samo po
Kupi sada