ValgoSocks

Pareiza zeíes par viltâm pirkstiem un plakanâm pçdâm!

Hallux valgus deformâcija ir sâpîga un nepievilcîga priekðçjâ deformâcija pirmâ metatarsofalangâlâ locîtavas lîmenî, ko raksturo pirmâs metatarsâlâs kaula asis un ðíçrsvirziena ass novirze. Lielais pirksts ir noliekts uz sâniem, pret citiem pirkstiem. Ðíçrsvirziena plakanknis ir metatarsâla kaula sairðanas rezultâts. Pareizi uzbûvçtajâ pçdu pamatnç ir I un V metatarsâlâ galva. Pçdu, kuram ir plakanas kâjas, svara pamatâ ir otrais un treðais kauli, kâ rezultâtâ rodas simptomi, piemçram, sâpes zem zolçm, dedzinâðana un grauzes. Priekðçjâ daïâ pçdas ir platâkas. Ðîs ir divas visbieþâk sastopamâs deformâcijas. Par laimi, ðodien sâpîgas darbîbas nav vajadzîgas! Iepazîstieties ar VALGOSOCKS - koriìçjoðâm zeíçm, kas atjaunos jûsu íermeòa formu un veselîbu.
Lasît vairâk

Kâ VALGOSOCKS strâdâ?

VALGOSOCKS darbîbas mehânisms ir iztaisnot izliekto hallu, izmantojot pçdu biomehânikas principus. Korekcijas zeíu îpaðais dizains padara pirkstu stabilizçðanos un atvieglo metatarsofalangeâlo locîtavu. VALGOSOCKS aptver visu pçdu, lai nodroðinâtu optimâlu stabilizâciju. VALGOSOCKS darbîba nav vçrsta tikai uz lielâ pirksta iztaisnoðanu, bet arî cîòâ pret ðíçrsenisko platypodia. Produkts ietekmç mutes dobuma mîksto audu, kas laika gaitâ sistemâtiska apìçrba dçï deformç tos pareizi.
Lasît vairâk

Priekðrocîbas, izmantojot VALGOSOCKS

Pirkt VALGOSOCKS un atbrîvoties no deformâcijas pie kâjâm! Uzziniet galvenos ieguvumus, lietojot ðo produktu un noskaidrojiet, ko tas patieðâm palîdz.

Hallux Hallux laboðana

Zeíes iztaisno Hallux Hallux un novçrð turpmâkus traucçjumus.

Plakanâ korekcija

VALGOSOCKS zeíes pretdarbojas ðíçrsplaknei.

Slimîbu novçrðana

Sâpes pçdu pçdu, pietûkuma un nospiedumu laikâ izzudîs. Kâjas atjaunosies un neizraisîs staigâðanas problçmas.

Nopietnu slimîbu profilakse

Zeíes darbojas pret traucçjumu progresu, lai neradîtu nopietnu kaitçjumu pçdas locîtavu zonâ.

Nav ierobeþojumu attiecîbâ uz pçdu mobilitâti

VALGOSOCKS zeíes ir veidotas tâ, lai netraucçtu pçdu dabisko fizioloìisko kustîbu.

Izmantojiet

VALGOSOCKS ir produkts, kas izceïas no pârçjiem, jo papildus tam, ka Hallux valgus ir noteikta stabilizâcija, tâ aptver visu pçdu, lai visefektîvâkie bûtu vieglâk izvilkt pçdu locîtavas. Ðis produkts ir paredzçts pieauguðajiem, kuri cînâs ar Hallux valgus vai ðíçrsplaknes problçmu. Koriìçjoðas zeíes var nçsât neatkarîgi no uzlabotâs deformâcijas stâvokïa. VALGOSOCKS neierobeþo kustîbas. To var nçsât uz visiem apaviem. Tâpat piemçrots gados vecâkiem cilvçkiem. Ârstçðanas ar VALGOSOCKS iedarbîba ir atkarîga no deformâcijas pakâpes. Parasti redzamie rezultâti parâdâs pçc mçneða.
Lasît vairâk

Atzinumi un sekas

VALGOSOCKS korekcijas zeíes kâ patentçts Vâcijas Institûta dizains. Pasaulç pazîstami ortopçdi ir centuðies izmantot pçdas biomehânikas aspektus, tâpçc produkts ir izcils ar izcilu darbîbas mehânismu un visaugstâko efektivitâti. Cilvçki, kas lieto VALGOSOCKS, nodroðina, ka viòu izskats dabiski mainâs bez sâpçm vai diskomforta. Speciâlisti norâda, ka ne tikai izskatâs skaits. Protams, pacienti novçrtç deformâcijas trûkumu, bet kâju veselîba ir svarîga arî no medicîniskâ viedokïa. Pateicoties VALGOSOCKS, tas ievçrojami uzlabojas un izkropïo, vairs neapdraudot staigâðanu un locîtavu iznîcinâðanu.
lasît visas atsauksmes
Tieðsaistç: Palika: mâksla
Uzmanîba! Reklâma jums ValgoSocks tikai ar
Pçrc tagad