ValgoSocks

Správne pono¾ky na krivé ¹pièky a ploché nohy!

Hallux valgusová deformita je bolestivá a nevzru¹ená deformácia prednej èasti nohy na úrovni prvého metatarsofalangeálneho kåbu, ktorý je charakterizovaný mediálnou odchýlkou prvej metatarzálnej kostnej osi a boènou odchýlkou osi ¹pièky. Veµký prst je ohnutý bokom smerom k ostatným prstom. Prieèna plochá noha je výsledkom rozpadu metatarzálnej kosti. V správne zostavenom podstavci poskytuje podlo¾ku I a V metatarsálnu hlavu. V nohách postihnutých plochými nohami, váha spoèíva na druhej a tretej kosti, èo vedie k symptómom, ako je boles» pod chodidlom, pálenie a kukly. V prednej èasti je noha ¹ir¹ia. Toto sú dve najbe¾nej¹ie deformity, ktoré treba rie¹i». Na¹»astie dnes nie sú potrebné bolestivé operácie! Zoznámte sa s VALGOSOCKS - nápravné pono¾ky, ktoré obnovia va¹e nohy na tvár a zdravie.
èítaj viac

Ako funguje VALGOSOCKS?

Mechanizmus úèinku VALGOSOCKS je narovna» zakrivený hallux pomocou princípov biomechaniky nohy. ©peciálny dizajn korekèných pono¾iek sa stabilizuje a metatarsofalangeálny kåb sa uvoµní. VALGOSOCKS pokrýva celú nohu, aby zabezpeèila jej optimálnu stabilizáciu. Akcia VALGOSOCKS nie je zameraná len na vyrovnanie veµkého prsta, ale aj na boj proti prieènym platýodòam. Výrobok ovplyvòuje mäkké tkanivo v nohe, ktoré v priebehu èasu v dôsledku systematického opotrebovania deformuje do správnej polohy.
èítaj viac

Výhody pou¾ívania VALGOSOCKS

Kúpi» VALGOSOCKS a zbavi» sa deformít na nohách! Zistite hlavné výhody pou¾ívania tohto produktu a zistite, èo skutoène pomáha.

Oprava hallux hallux

Pono¾ky narovnávajú hallux hallux a zabraòujú ïal¹ím deformáciám.

Plo¹ná korekcia

Pono¾ky VALGOSOCKS pôsobia proti prieènemu plochému chodidlu.

Odstránenie ochorení

Boles» pod chodidlom, opuchy a odtlaèky zmizne. Nohy sa zotavia a nespôsobia problémy s chôdzou.

Prevencia záva¾ných ochorení

Pono¾ky pôsobia proti priebehu skreslenia, aby nespôsobili vá¾ne ¹kody v oblasti kåbov nohy.

®iadne obmedzenia pohybu chodidiel

Pono¾ky VALGOSOCKS sú navrhnuté tak, aby nebránili prirodzenému fyziologickému pohybu nohy.

pou¾itie

VALGOSOCKS je produkt, ktorý vyènieva od ostatných, preto¾e okrem urèitej stabilizácie halluxu valgusu pokrýva celú nohu, tak¾e natiahnutie kåbov nohy bolo najúèinnej¹ie. Produkt je urèený pre dospelých, ktorí sa stretávajú s problémom hallux valgus alebo prieènym plochým chodidlom. Opravné pono¾ky je mo¾né nosi» bez ohµadu na pokroèilý stav deformácie. VALGOSOCKS neobmedzuje pohyby. Mô¾e sa nosi» na akejkoµvek obuvi. Tie¾ vhodné pre star¹ích µudí. Úèinky lieèby s VALGOSOCKS závisia od stupòa skreslenia. Zvyèajne viditeµné výsledky sa zobrazia po mesiaci.
èítaj viac

Názory a úèinky

VALGOSOCKS opravné pono¾ky ako patentovaný dizajn in¹titútu v Nemecku. Svetoznámí ortopédi sa sna¾ili vyu¾i» biomechanické aspekty chodidla, a preto sa výrobok vyznaèuje vynikajúcim mechanizmom úèinku a najvy¹¹ou úèinnos»ou. ¥udia, ktorí pou¾ívajú VALGOSOCKS, zabezpeèujú, ¾e ich vzhµad sa prirodzene mení bez bolesti alebo nepohodlia. ©pecialisti poukazujú na to, ¾e nielen vyzerá. Samozrejme, pacienti chápu nedostatok deformity, ale zdravie nôh je tie¾ dôle¾ité z lekárskeho hµadiska. Vïaka VALGOSOCKS sa výrazne zlep¹uje a deformuje, prestáva ohrozova» chôdzu a znièenie kåbov.
preèítajte si v¹etky recenzie
On-line: Zostal: umenie
Pozornos»! Propagácia pre vás ValgoSocks iba podµa
kúpte teraz